Wanneer een nieuwe categorie wordt toegevoegd, kan het voorkomen dat een bestaand bestand naar een andere categorie verplaatst moet worden. Volg de onderstaande stappen:


  1. Klik in de menubalk rechtsboven op het apps icoonen vervolgens Bestanden
  2. Zoek naar het bestand welke verplaatst moet worden door op de categorie te klikken waar het bestand zich bevindt of door naar de bestanden voor een klant of object te zoeken
  3. Wanneer het juiste bestand gevonden is, klik op het menu icoonen kies voor Verplaatsen naar om het bestand te verplaatsen naar een andere Bestandscategorie
  4. Het scherm om de bestandscategorie aan te passen wordt zichtbaar
  5. Selecteer de categorie waar het bestand naar toe moet worden verplaatst
  6. Klik op Verplaats om de wijzigingen op te slaan
  7. Het bestand is nu naar de andere bestandscategorie verplaatst